Zapisz się do szkoły lub na kurs!

CRK - nie przegap swojej szansy - plakat - informacje jak w treści

Chcesz się kształcić i rozwijać kwalifikacje w branży energetycznej, przebranżowić z sektora energetyki konwencjonalnej na energetykę z odnawialnych źródeł lub skorzystać z wielu kursów kwalifikacyjnych? Takie możliwości daje nowe Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

CRK - nie przegap swojej szansy - plakat - informacje jak w treściCentrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (powiat bełchatowski) rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2021 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021 r. Centrum jest państwową placówką, której głównym celem jest poprawa atrakcyjności regionu bełchatowskiego, rozbudowa infrastruktury przyciągającej dużą rzeszę inwestorów, stworzenie możliwości rozwoju i inwestycji w nowe miejsca pracy związane z nowoczesnym sektorem energetycznym, jak również opracowanie i realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków ogólnie dostępnych. Centrum będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji. Ponadto kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

Nabór do centrum Rozwoju KompetencjiUzyskiwanie nowych kwalifikacje bądź rozwijanie posiadanych, realizowane będzie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szkoleniach, warsztatach.

W skład Centrum wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, które będzie prowadzić:
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kursy kompetencji,
 • inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • Branżowa Szkoła II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia), gdzie będą prowadzone:
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Oferta obejmuje kształcenie w ramach kluczowych branż:

 • ELEKTROENERGETYCZNA, m.in. w zawodach
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Elektromechanik,
 • ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, m.in. w zawodach
 • Technik automatyk,
 • Technik elektronik,
 • MECHANICZNA, m.in. w zawodach
 • Technik mechanik,
 • Technik spawalnictwa,
 • TELEINFORMATYCZNA, m.in. w zawodach
 • Technik informatyk,
 • Technik programista.

Plakat nabór do szkoły branżowej II stopniaObecnie trwa rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia( termin rekrutacji 17.05 – 21 czerwca 2021, 03.08. – 23.08.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca) w następujących kierunkach:

 • Technik automatyk,
 • Technik elektronik,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik mechanik.

do Centrum Rozwoju Kompetencji (termin rekrutacji 01.06 – 24.08 2021 r.) na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe obejmujące następujące zawody:

 • Technik programista,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik informatyk,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie
  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Warunkiem przyjęcia jest:

 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Szczegółowe informacje na stronie www.crklodzkie.pl