Będą inspirować uczniów i nauczycieli

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjnej i materiały dydaktyczne – to wszystko w ramach projektu pn. „SZKOŁA INSPIRACJI”. Będzie on realizowany w dwóch placówkach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Na ten cel pozyskano ponad 250 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem, który w całości kosztować będzie 269.412 zł, objęte zostały szkoły podstawowe w Bogdanowie i Parzniewicach, a dokładnie 67 uczniów i 23 nauczycieli.
– Projekt ten ma przede wszystkim na celu zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci, jak również podniesienie kompetencji, kwalifikacji nauczycieli – tłumaczy wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

W obu placówkach przeprowadzone zostaną zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe.
W SP Bogdanów uczniowie będą mogli wziąć udział w 57 lekcjach rozwijających zdolności matematyczne („Matematyczni entuzjaści”), w tyluż lekcjach języka obcego („Koło języka angielskiego”) i przedsiębiorczości („Młody – przedsiębiorczy”).
Podobnie będzie w SP w Parzniewicach, gdzie uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach matematycznych („Mistrz matematyki” dla klas V i VI i „Koło matematyczne” dla uczniów klas III – IV), języka obcego („Angielski is easy”) i przedsiębiorczości („Koło młodego przedsiębiorcy”).

Ale nie zapomniano także o uczniach, którzy słabiej radzą sobie z nauką. Dla nich przewidziano zajęcia wyrównawcze. W obu szkołach dzieci będą się mogły podciągnąć z angielskiego i z matematyki (po 57 godzin z każdego przedmiotu).

Do prowadzenia tych wszystkich zajęć przydadzą się nowe, kupione na potrzeby projektu pomoce dydaktyczne. W szkołach pojawią się m.in.: plansze, gry, quizy, testy programy multimedialne do nauki języków, słowniki, fiszki.
Ważne będzie także wyposażenie obu szkół w nowoczesne narzędzia TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).
W Bogdanowie pracownia informatyczna wyposażona zostanie w 10 laptopów dla uczniów i jeden dla nauczyciela. Będzie tam też tablica interaktywna z oprogramowaniem i projektor multimedialny.
Zestaw interaktywny pojawi się również w pracowni językowej (tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny), a pracownia matematyczna wyposażona zostanie w wizualizer.

Podobny sprzęt trafi do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach. A będzie to zestaw interaktywny do pracowni informatycznej (tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor multimedialny), zestaw interaktywny do pracowni językowej (tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny), wyposażenie pracowni informatycznej – 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

W obu szkołach poprzez różne zajęcia rozwijane będą też kompetencje cyfrowe uczniów.
W Parzniewicach będą to: „Koło informatyczne” i „Grafika komputerowa dla początkujących”.
„Koło informatyczne” i „Koło przyszłych grafików” funkcjonować będą też w Szkole Podstawowej w Bogdanowie.
Pomoc otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu w szkołach prowadzone będą zajęcia z logopedą, kompensacyjno-rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna. Na potrzeby tych zajęć również kupione zostaną pomoce dydaktyczne.

Szkolić się będzie także kadra pedagogiczna. Dwóch nauczycieli skończy studia podyplomowe z języka angielskiego, jeden – z logopedii, dwóch skończy kurs grafiki komputerowej, kilkanaście osób przeszkolonych zostanie w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w edukacji.

Realizacja projektu trwać będzie do 31.07.2018 r.

Projekt pn. „SZKOŁA INSPIRACJI” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.