Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

Radni poprzedniej kadencji podczas ostatniej sesji Rady Gminy
Radni poprzedniej kadencji 20218 - 2024 podczas ostatniej sesji Rady Gminy

Już jutro – 7 maja – odbędzie się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Wola Krzysztoporska, wybranej na kadencję 2024 – 2029. Co znajdzie się w porządku obrad?

POSTANOWIENIE Nr 394/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) w związku z art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r., poz. 2408), postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Zwołać pierwszą sesję Rady Gminy Wola Krzysztoporska, wybranej na kadencję rad 2024 – 2029, na dzień 7 maja 2024 r. na godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala nr 5).
2. Ustalić następujący porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska wybranej na kadencję 2024 – 2029:
2.1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2.2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy.
2.3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
2.4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
2.5. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy.
2.6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
2.7. Sprawy różne.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, w celu zaproszenia Wójta oraz Radnych na zwołaną sesję.

Warto dodać, iż w związku ze zmianą systemu informatycznego do obsługi sesji Rady Gminy transmisja z obrad jak i porządek posiedzenia będą dostępne dla mieszkańców pod nowym adresem: https://wolakrzysztoporska.posiedzenia.pl/