Oświata

Będą inspirować uczniów i nauczycieli

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjnej i materiały dydaktyczne – to wszystko w ramach projektu pn. „SZKOŁA INSPIRACJI”. Będzie on realizowany w dwóch placówkach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Na ten cel pozyskano ponad 250 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

Pozostałe informacje

Nabór deklaracji do udziału w projekcie instalacji pomp ciepła

Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w planowanym projekcie pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wola Krzysztoporska”, na realizację którego będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne w ramach RPO WŁ (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii) na lata 2014 – 2020.

[…]