Zgłoś swoje uwagi do „Programu ochrony środowiska”

Białe rumianki na tle leśnego poszycia
Fot. A. Wiktorowicz

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, informuje o opracowaniu projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021 – 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektami ww. opracowań oraz opiniami uzyskanymi od organów opiniujących można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.wola-krzysztoporska.pl (dokumenty także w załączeniu) oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, pokój nr 14, w poniedziałki od 9.00 – do 17.00, a w pozostałe dni od 7.30 do 15.30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Informujemy o możliwości składnia uwag i wniosków w terminie od 15 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, pokój nr 14.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.