Budowa kanalizacji – etap IV: Pierwsze odbiory robót budowlanych

Kanalizacja Etap IV: prace przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej

Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku.

Zakończono już roboty montażowe na pierwszych odcinkach. Wybudowano ok. 4,25 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostają tu jeszcze roboty drogowe – odtworzeniowe.

Pierwsze efekty prac Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień, realizującego „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Bujny”, to wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 181,64 m w miejscowości Bujny, która służyć będzie mieszkańcom budynku wielorodzinnego. Kolejny odcinek sieci osiągnął długość ok. 712,32 m i dotyczy miejscowości Gąski.
Firma „BINSTAL” S.C. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław realizująca „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kacprów – Radziątków również przekazała do odbioru pierwsze odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1.862,13 m.
Pierwsze efekty osiągnęła także firma „PROBUD” Jarosław Dąbrowski podczas „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda”. Tu wykonana została już kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Letniej i Szkolnej w Woli Krzysztoporskiej. Długość skanalizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej to 874,19 m w Woli Krzysztoporskiej, natomiast w miejscowości Wygoda 622 m.
Rozpoczęte są też prace przy budowie kanalizacji w tzw. grobli (od ul. Letniej w kierunku oczyszczalni ścieków), w ul. Południowej i Działkowej.
Równocześnie prowadzone są roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej.

Stopień realizacji zadania na koniec 2017 r. ukształtował się na poziomie 20%. Wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła 4.047.490,53 zł, przy czym środki Unii Europejskiej stanowiły kwotę 2.202.345,61 zł.
Łącznie projekt przewiduje wybudowanie 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 2.132 osób do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Jednak wykorzystanie środków Unii Europejskiej jest uwarunkowane uzyskaniem efektu ekologicznego polegającego na faktycznym podłączeniu mieszkańców do kanalizacji i zawarciu umowy o świadczenie usługi odbioru ścieków.

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.