Garaż do wynajęcia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 66/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się (garaż oznaczony numerem 3) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40, poz. 572) art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023r. poz.344) zarządza się co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) o powierzchni 0,1989 ha zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się (garaż oznaczony numerem 3) o powierzchni użytkowej 22,40m², stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas oznaczony do 3 lat, stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska oraz zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej bip. wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2023 roku do dnia 6 lipca 2023 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 66/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:

 1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) o powierzchni 0,1989 ha zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się garaż oznaczony numerem 3, KW PT1P/00063796/1 stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występuje teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 3. Powierzchnia użytkowa garażu oznaczonego numerem 3  przeznaczonego do wynajęcia wynosi: 22,40m².
 4. Wysokość czynszu za najem garażu oznaczonego numerem 3 wynosi miesięcznie: 138,00 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 6. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 7. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 15 czerwca 2023 roku do dnia 6 lipca 2023 roku w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczony w bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 8. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 9. Opisany lokal użytkowy (garaż oznaczony numerem 3) przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Sporządziła: B. Dziubecka dn.15. czerwca 2023 r.