Inwestycje drogowe 2014

drogi_2014c
Droga Laski- Blizin – 30.10.2014 r.
drogi_2014d
Prace na drodze w Kolonii Gomulin

W lipcu bieżącego roku Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji drogowych, ogłaszając przetarg na modernizację dróg lokalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 8 września podpisano z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim umowę  na wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu na istniejącej podbudowie  drogowej dodatkowej warstwy kruszywa oraz warstwy asfaltu o grubości 4 cm.

W ramach umowy zostaną wykonane następujące drogi:

drogi_2014e
Droga w Laskach (30.10.2014 r.)

1. Droga w Piekarach – działka geodezyjna  nr  360 i 364  /długość 558 m/
2. Droga Mąkolice-Piekary-Stradzew na odcinku  od drogi powiatowej Niedyszyna-Stradzew do połączenia z drogą oznaczoną w zestawieniu pod nr 1 (Piekary)  /długość 1300m/
3. Droga w  Gomulin Kolonii –  działka geodezyjna  nr 62  /długość 354 m/
4. Droga w Gomulinie  –  działka geodezyjna  nr  480  /długość 306,1m/
5. Droga w Kamiennej –   działki geodezyjna  nr 14 i 40    / długość 360 m /
6. Droga w  Gomulinie –  działka geodezyjna  nr  218  /długość 1450 m/
7. Droga w  Pracy –  działka geodezyjna  nr  97  / długość 726 m/
8. Droga w Koloni  Woźniki – działka geodezyjna  nr  170  /długość 458 m/
9. Droga w obrębie Władysławów – działka geodezyjna  nr  311, 266, 480   /długość 755 m /
10. Droga w Gomulinie –     działka geodezyjna  nr 418   /długość 140 m/
11. Droga w  Gomulin Kolonii – działka geodezyjna  nr 62  / długość 930 m/
12. Droga w  Gomulinie – działka geodezyjna  nr 479  / długość 1200 m/
13. Droga w Laskach – działka geodezyjna nr 133  /długość 720m/
Termin wykonania  umowy ustalono na dzień  20.11.2014 r. za wyjątkiem drogi  w miejscowości Laski dla której wymagany termin wykonania robót ustalono na  30.09.2014 r. (z uwagi na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
Z uwagi na to, że w przetargu przewidziano możliwość zlecania zamówień uzupełniających a jednocześnie uzyskano bardzo atrakcyjne ceny zlecono spółce ERBEDIM dodatkowo wykonanie następujących odcinków dróg:
14. Droga w Gomulin Kolonii – działka geodezyjna  nr 46 i 80   /długość 1592 m /
15. Droga w Parzniewicach  Dużych –  działka geodezyjna  nr 7 ,42 ,43  /długość 1550 m/
16. Droga w Siomkach – działka geodezyjna  nr 97  /530 m/
17. Droga w Siomkach Siomki  –  działka geodezyjna  nr 97, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/4, 95/6  /długość 290 m/
Dla dróg tych termin wykonania ustalono na dzień 30.04.2015 r.
Łącznie na wykonanie wszystkich wymienionych odcinków dróg przeznaczono ok.  3 mln. złotych.

Równolegle trwają roboty wykonywane przez firmę ZIB Jan Ratajczyk  polegające na profilowaniu, uzupełnianiu ubytków kruszywem o frakcji 0-31,5mm i wałowaniu dróg walcem wibracyjnym w miejscowościach:
1. Parzniewice Duże, szacunkowa długość odcinka drogi – 1100 m,
2. Majków Duży, szacunkowa długość odcinka drogi – 400 m,
3. Bujny, szacunkowa długość odcinka drogi – 900 m.