Kanalizacja w 90% gotowa!

W grudniu zakończono prace przy kolejnym odcinku kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej. W wyniku tego etapu wykonano nową sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej, Letniej, Cmentarnej, Południowej, Działkowej, Krzywej i Fabrycznej o łącznej długości 3.243,31 m.
Do odbioru przekazano także sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Letniej, Cmentarnej, Południowej, Krzywej, Ogrodowej (odejście szlaka) oraz Piotrkowskiej.

Dodatkowo dobiegają końca prace związane z budową tłoczni ścieków WP1 i WP2. Zakres robót obejmował także budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda. Do odbioru przekazano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1.084,88 m. Wartość wykonanych w tym okresie robót budowlanych wynosiła 5.777.403,06 zł netto (w tym wartość robót dodatkowych w ulicy Południowej i Cmentarnej: 65.571,15 zł netto).
Obecnie trwają prace montażowe związane z budową kanalizacji w ulicy Wesołej w Woli Krzysztoporskiej.

Niestety realizacja inwestycji przedłuży się z uwagi na nieprzewidziane trudności w ulicy Niecałej. Usytuowanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w innej lokalizacji w porównaniu do stanu zainwentaryzowanego, przedstawionego w projekcie budowlanym spowodowało brak możliwości realizowania zaplanowanych działań zgodnie z obowiązującym projektem. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji było wprowadzenie zmian do projektu. Ze względu na zaistniałe trudności czas konieczny do opracowania nowych dokumentów przez projektanta, jak również okres trwania postępowania administracyjnego, realizacja tego zakresu robót została przesunięta w czasie. Planowany obecnie termin zakończenia inwestycji ustalony został na 06.05.2019 r. Zaistniałe okoliczności, są całkowicie niezależne od gminy i nie były możliwe do przewidzenia na etapie przystępowania do realizacji inwestycji (ujawniły się dopiero na etapie prowadzenia robót).

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz dofinansowany w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Do końca 2018 r. zadanie pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” zostało zrealizowane na poziomie 90%. Została już wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości prawie 16,52 km. Łącznie projekt przewiduje wybudowanie 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 2.132 osób do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość robót budowlanych wykonanych w ramach ww. Projektu (z wyłączeniem robót dodatkowych) obecnie wynosi około 19.217.416 zł brutto, przy czym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 10.362.143,85 zł.
Inwestycja ta finansowana jest również w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 4.438.100 zł oraz ze środków własnych gminy.

www.zainwestujwekologie.pl