LXXII/2024 sesja Rady Gminy

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688) zaprasza na LXXII/2024 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (LXXI/2024).
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2024 rok.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Urząd Centralnej i Demokratycznej Kontroli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2024 – 2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Władysławów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2024 roku.
13. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wola Krzysztoporska w 2023.
14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.