Najbliższa sesja 19 marca

radni podczas sesji siedzą przy stolikach w maseczkach

O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wsparciu rodzin, funduszu sołeckim, bezdomnych zwierzętach i Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą m.in. dyskutować radni podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która odbędzie się 19 marca 2021 roku (piątek) godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XXVII/2020 i XXVIII/2021).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wola Krzysztoporska za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za rok 2020 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2020-2022.
9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie osiągnięcia wskaźnika rezultatu dla projektu „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska- etap IV”;
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na administrację w I półroczu 2020 roku;
3) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie podkreślenia prawa obywateli do równego traktowania przez władze publiczne oraz uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ze strony producentów szczepionek (petycja od Pana Piotra Korzeniowskiego).
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie podkreślenia prawa obywateli do równego traktowania przez władze publiczne oraz uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ze strony producentów szczepionek (petycja od Pana Piotra Sterkowskiego).
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2021 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
22. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.
Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.