Najem pomieszczeń przedszkola w Bujnach

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 100/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 na czas oznaczony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559; poz. 1005; poz. 1079) art. 35 ust. 1,2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r poz. 1899) wójt gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości stanowiącej plac zabaw, położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczenia użytkowe przedszkola wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 7 lipca 2022 roku do dnia 28 lipca 2022 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie nr 100 z dn. 7 lipca 2022 r. Przedszkole Bujny 74 KB 97