Nowa strategia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i kultury oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorców to główne kierunki działania LGD „BUD-UJ RAZEM” na najbliższe lata.

30 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” złożyło w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi swoją Lokalną Strategię Rozwoju.
– Oparliśmy ją na wnikliwej analizie opinii mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia – mówi Justyna Strumiłło, dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” – Dodatkowo szczegółowa diagnoza obszaru oraz analiza jego mocnych i słabych stron, pozwoliły nam na określenie dwóch głównych kierunków działania.
Pierwszy z nich jest kontynuacją działań Stowarzyszenia z poprzedniego okresu programowania. Cel Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” zakłada wsparcie rozwoju obszaru poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i kultury oraz rozwój kultury poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego. W cel ten wpisują się przedsięwzięcia takie jak:
• budowa, przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej, infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
• modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
• inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru,
• promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru,
• projekt współpracy, a także działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego mieszkańców oraz promocja obszaru.

Co ciekawe, w nowym okresie programowania ze środków tych mogą skorzystać nie tylko JST oraz stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, ale również grupy nieformalne, które dotychczas nie mogły sięgnąć po środki z uwagi na ograniczenia formalne (brak osobowości prawnej).
– Zgodnie z założeniami PROW 2014-2020 planujemy również wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz dla już działających przedsiębiorców– kontynuuje Justyna Strumiłło.
Na ten cel tj. Aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości obligatoryjnie przeznaczona będzie połowa budżetu. Uwzględnia on działania skierowane do lokalnych przedsiębiorców, którzy szukają środków na tworzenie nowych i rozwój już istniejących działalności gospodarczych, a także tworzenie centrów przetwórstwa lokalnego. Wiąże się to bezpośrednio z tworzeniem nowych miejsc pracy, co z kolei ma na celu niwelowanie bezrobocia na obszarze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. Mile widziane i dodatkowo punktowane podczas oceny będą projekty uwzględniające innowacyjność, a także mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
Należy podkreślić, że cele i przedsięwzięcia założone w nowej LSR stanowią kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Są również zbieżne z wszystkimi trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz innowacyjność.
Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać podczas planowanych w najbliższym czasie spotkań informacyjno-promocyjnych. O ich terminie informować będziemy na bieżąco na stronie www.lokals.pl.
IT