Od poniedziałku Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

Informujemy, że od poniedziałku (16 marca) Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej będzie zamknięty dla interesantów. Czynne będzie jedynie biuro podawcze, gdzie złożyć będzie można tylko gotowe dokumenty.

Informujemy ponadto, że pracownicy Urzędu pracują normalnie. Możliwe jest konsultowanie spraw drogą telefoniczną i mailową. W sprawach pilnych prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu z Urzędem Gminy.

Na bieżąco obsługiwane będą natomiast sprawy dotyczące aktów zgonu i urodzin.
Sposób załatwienia spraw opisany jest w kartach usług dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Wszelką korespondencję opatrzoną podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym można przesłać drogą elektroniczną na Urzędową Skrzynkę Podawczą poprzez platformę ePUAP

Kontakt z Urzędem Gminy

Sekretariat:

Tel. 44 616 39 61

Fax. 44 616 39 60

e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

 

Referaty Urzędu Gminy

Referat Budownictwa i Nieruchomości

Kierownik – Kamil Madejczyk – tel. 44 6163974, pok. 6

 • nadzór nad referatem
 • inwestycje
 • cmentarze

z-ca kierownika – Paweł Szulc, tel. 44 6163973, pok. 7

– nadzór nad inwestycjami

– inwestycje

Krystyna Kicińska – tel. 44 6163973, pok. 7

 • inwestycje

Aleksandra Banaszczyk – tel. 44 6163972, pok. 6

 • decyzje o warunkach zabudowy
 • informacje o terenie
 • przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby
 • plan miejscowy
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie decyzji celu publicznego
 • informacja o możliwości zalesienia działki

Emilia Mucha tel. 44 616-39-73, pok. 7

 • inwestycje
 • oświetlenie
 • informacje o terenie

Urszula Wojciechowska, tel. 44 6163973, pok. 7
– wyrażenie zgody na wykonanie zjazdu
– umieszczenie urządzeń i obiektów w pasie drogowym
– zajęcie pasa drogowego
– opiniowanie projektów decyzji
– awarie oświetlenia ulicznego

Joanna Ałaszewska, tel. 446163972, pok. 6
– podziały nieruchomości
– sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Bogusława Dziubecka, tel. 44 6163975, pok. 7A
– administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi
– prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic, i
obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości

Tomasz Szustkiewicz – tel. 44 6163973, kom. 665 140 551, pok. 7

 • eksploatacja dróg
 • inwestycje drogowe

 

Referat finansów i płac

KIEROWNIK – Jadwiga Robak, j.robak{at}wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-89, pok. 10

Halina Wnuk, tel. 44 616-39-89, h.wnuk{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
Marzena Lec, tel. 44 616-39-89, m.le{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
Adela Adamczyk, tel. 44 616-39-90, a.adamczyk{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
Joanna Kiereś, tel. 44 616-39-90, j.kieres{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 10
Jolanta Łasek – płace, tel. 44 616-39-71, j.lasek{at}wola-krzysztoporska.pl, pok. 17
Barbara Marusińska – płace, tel. 44 616-39-71, b.marusinska{at}wola-krzysztoporska.pl pok. 17
Kinga Zacha/Joanna Kurdek, tel. 44 616-39-75, pok. 9

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Katarzyna Kowalska – kierownik referatu – p. 14, tel. 44 616-39-82, k.kowalska@wola-krzysztoporska.pl

 • decyzje środowiskowe
 • wydawanie opinii akustycznych
 • uzgadnianie i opiniowanie koncesji na wydobycie kopalin

Mariola Ambrozik – inspektor – p. 14, tel. 44 616-39-82, m.toma@wola-krzysztoporska.pl

 • naruszenie stosunków wodnych
 • wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na gruntach gminnych
 • pomniki przyrody i zabytki

Karolina Dryżek – podinspektor – p. 14,  tel. 44 616-39-83, k.dryzek@wola-krzysztoporska.pl

 • odpady komunalne
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych

Renata Wawrzyńczak – podinspektor – p. 14,  tel. 44 616-39-83, r.wawrzynczak@wola-krzysztoporska.pl

 • rolnictwo
 • opłata retencyjna
 • zgłoszenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

 

Referat organizacji i kadr

Kierownik Iwona Stępień, tel. 44 6163986, pok. 12a

Marzena Krawędek – obsługa sekretariatu, tel. 44 6163961, pok. 11

Monika Rudzka – Obsługa Rady Gminy, tel. 44 6163967, pok. 11

Błażej Ligęza – informatyk@wola-krzysztoporska.pl

 

Referat podatków i opłat

KIEROWNIK – Robert Pielużek, tel. 44 616-39-88, pok. 4

– egzekucja należności

– podatek od środków transportowych

Beata Piecyk tel. 44 616-39-87, pok. 4

– egzekucja należności

Sylwia Gaworczyk, tel. 44 616-39-70, pok. 3

– podatek od osób fizycznych

– ewidencja zobowiązań pieniężnych

– wydawanie zaświadczeń

– rozkładanie na raty należności podatkowych

– umorzenia i odroczenia podatku

Monika Wiśniewska, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób prawnych
– wydawanie zaświadczeń
– ewidencja zobowiązań pieniężnych
Kinga Kwapińska, tel. 44 616-39-70, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych

Justyna Filipek, tel. 44 616-39-69, pok. 3
– podatek od osób fizycznych
– wydawanie zaświadczeń
– umorzenia i odroczenia podatku
– rozkładanie na raty należności podatkowych

 

Referat Spraw Obywatelskich

 Monika Dybała -kierownik – tel. 44 616-39-80, pok. 1, 2

– sprawy z zakresu USC

Zdzisława Szymczyk tel. 44 616-39-81, pok. 1

– ewidencja ludności

– kwalifikacja wojskowa

– dodatki mieszkaniowe i energetyczne

– wybory

Jan Czubała – tel. 44 616-39-81, pok. 1

– rejestracja działalności gospodarczej

– transport drogowy

– zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

– OSP

– USC

Referat wodociągów i kanalizacji

Arkadiusz Szmalec – tel. 44 6163726 (wew. 1)
– uzgadnianie dokumentacji technicznej oraz wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Kontakt alarmowy
– dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parzniewice – Wiesław Szafrański (konserwator) – kom. 665 303 552
– dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, Gomulin – Janusz Furczyński – kom. 695 656 069

Magdalena Kłysik (Referat Finansów) – tel. 44 6163984
– prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Kierownik – Bogusława Gaworowska, tel. 44 6163976, pok. 13

Adrianna Drzynicka-Kania, tel. 44 6163978, pok. 13

– fundusze unijne

Anita Rojek tel. 44 6163978, pok. 13

– zamówienia publiczne

Anna Wiktorowicz, tel. 44 6163978, pok. 13

– promocja (w tym promocja specjalnej strefy ekonomicznej, terenów inwestycyjnych), kontakty z przedsiębiorcami

Małgorzata Grabowska, tel. 44 6163976, pok. 13

– dotacje

– zamówienia publiczne

 

Stanowisko ds. Edukacji

Karolina Piotrkowska, tel. 44-616-39-68, pok. 16

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Marek Ogrodnik – tel. 44-616-39-68, pok. 16

 

Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Marta Kopacka – tel. 691-200-865, GOK, ul. Południowa 2 (wejście od strony parkingu)

Pon. – godz. 8.00 – 14.00

wt., czw., pt.  – godz. 8.00 – 16.00

Numery telefonów do poszczególnych referatów UG dostępne są też na stronie http://bip.wola-krzysztoporska.pl/.