Prawie 20 mln złotych z budżetu gminnego na drogi powiatowe

Droga Parzniewice Blizin przy drodze znak - droga uszkodzona

– Mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska od lat borykają się z dziurami i koleinami na wielu drogach będących w zarządzie Powiatu Piotrkowskiego. Zły stan nawierzchni możemy obserwować m.in. na drodze Bogdanów – Woźniki czy Jeżów – Parzniewice, a katastrofalny m.in. na ul Cmentarnej i przy oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej czy na drodze Krężna – Oprzężów. Żeby ten stan rzeczy zmienić, konieczne okazało się zaangażowanie samorządu gminnego, który udziela na bieżąco pomocy Powiatowi Piotrkowskiemu – mówi wójt gminy Roman Drozdek.

Wójt Roman Drozdek
Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

Od wielu lat obserwuję niestety niewydolność Powiatu Piotrkowskiego w działaniach związanych z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska od lat borykają się z dziurami i koleinami na wielu drogach będących w zarządzie Powiatu Piotrkowskiego. Zły stan nawierzchni możemy obserwować m.in. na drodze Bogdanów – Woźniki czy Jeżów – Parzniewice, a katastrofalny m.in. na ul Cmentarnej i przy oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej czy na drodze Krężna – Oprzężów.

Żeby ten stan rzeczy zmienić, konieczne okazało się zaangażowanie samorządu gminnego, który udziela na bieżąco pomocy Powiatowi Piotrkowskiemu. I mimo że odbywa się to kosztem inwestycji gminnych, jest to zaangażowanie konieczne, gdyż drogi powiatowe to najważniejsze służące mieszkańcom gminy ciągi komunikacyjne, a ich stan utrudnia znacznej liczbie mieszkańców codzienne funkcjonowanie: dojazdy do pracy, szkoły czy miasta powiatowego.

Dlatego Gmina podjęła działania, aby tę sytuację zmienić. Stąd też mamy obecnie do czynienia z bezprecedensowym zaangażowaniem się Gminy Wola Krzysztoporska w remonty i przebudowy dróg powiatowych – jest to zaangażowanie wielomilionowe:

W tym roku Gmina Wola Krzysztoporska rozpoczęła realizację remontu drogi powiatowej nr 1500E na odcinku Parzniewice – Blizin. Inwestycja wg kosztorysów będzie kosztowała ok. 3,5 mln złotych. Dofinansowanie pozyskane przez Gminę to 2,5 mln złotych, a udział własny Gminy to ok. 0,5 mln złotych, co daje łącznie 3 mln złotych. I niestety, aby uzyskać dofinansowanie na remont tej drogi powiatowej, Gmina zmuszona była zrezygnować z możliwości uzyskania dofinansowania na remont dróg gminnych, gdyż w prowadzonym naborze można było złożyć tylko jeden wniosek.

Gmina już w zeszłym roku pozyskała ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Siomki-Krzyżanów-Glina-Piaski w kwocie 8,8 mln zł, sama zaś przeznaczyła na ten cel ze środków własnych kwotę ponad 2,5 mln złotych. Łącznie daje to kwotę ponad 11,3 mln złotych (podobnie jak w przypadku drogi Parzniewice – Blizin Gmina zrezygnowała z możliwości pozyskania środków na drogi gminne, a w to miejsce pozyskała środki na przebudowę drogi powiatowej). Inwestycja jest w toku i okazuje się, że jej cena ulegnie znacznemu zwiększeniu, gdyż firmie realizującej inwestycję przysługuje waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na występującą inflację. Szacunkowa kwota zwiększenia wynagrodzenia wynosi ok. 1 mln złotych.

Kolejnym zadaniem, które Gmina realizuje od tego roku w całości ze środków własnych jest przebudowa drogi powiatowej nr 15279 Piekary – Oprzężów, której wartość kosztorysowa to 3,9 mln złotych. Przypominam, że Powiat Piotrkowski nie zadeklarował jakiegokolwiek udziału finansowego w realizacji tego przedsięwzięcia.

Gmina przeznacza też mniejsze kwoty na remonty dróg powiatowych, m.in. w br. ma zamiar przeznaczyć 300 tys. złotych na remont drogi powiatowej Krężna – Oprzężów.

Łączna kwota zaangażowania Gminy Wola Krzysztoporska w pomoc finansową Powiatowi Piotrkowskiemu na obecnie prowadzone inwestycje dotyczące remontów i przebudowy dróg powiatowych wynosi prawie 20 mln złotych.

Chciałbym podkreślić, że to największe w historii zaangażowanie się Gminy w pomoc Powiatowi Piotrkowskiemu. I trochę żal, że pieniądze te nie mogły trafić na inwestycje gminne, ale z drugiej strony zarówno ja, jak i radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska, patrząc na bardzo złą kondycję budżetu Powiatu zdajemy sobie sprawę, że jeżeli stan dróg powiatowych ma ulec zmianie, Gmina jest zmuszona do przejmowania zadań, które należą do Powiatu.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek