Program współpracy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12.09.2018 r. w sprawie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
Konsultowany program stanowi propozycję dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy
z samorządem Gminy Wola Krzysztoporska na rzecz rozwoju Gminy, aktywizacji jej mieszkańców i umacnianiu więzi społecznych. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy w odniesieniu do sfery ustawowych zadań publicznych gminy. Opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi i opinie można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska:
w terminie od 17 września 2018 r. do 27 września 2018 r. do godz. 12.00.
O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi i opinie wniesione po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Projekt programu oraz formularz uwag można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.wola–krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Formularz Formularz uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
223 KB 338
2 pdf Program współpracy Program współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (projekt)
3 MB 347