Przeczytaj raport o stanie gminy!

Jak funkcjonowała gmina Wola Krzysztoporska w ubiegłym roku, jak realizowano jej politykę, programy, strategię oraz uchwały Rady Gminy? O tym wszystkim przeczytać można w „Raporcie o stanie gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku” opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wola Krzysztoporska i w załączeniu. A już 14 czerwca dyskusja nad tym dokumentem podczas sesji Rady Gminy. Mogą w niej wziąć udział także mieszkańcy. Wystarczy złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Treść „Raportu” jak i wszystkie informacje jego dotyczące znajdują się w BIP gminy Wola Krzysztoporska (patrz TUTAJ). Raport także w załączeniu.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Sesja Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej, na której przedstawiany będzie Raport o stanie Gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku planowana jest na dzień 14 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, w sekretariacie (pokój 11), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport, tj. do dnia 13 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Załączniki:

  • Raport o stanie Gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku,
  • Załączniki do pobrania:

    # Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
    1 pdf Raport o stanie gminy Wola Krzysztoporska za 2022 rok 4 MB 139