Zmiany w budżecie na najbliższej sesji

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), zaprasza na LX sesję Rady Gminy, która odbędzie się 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LVIII/2023 i Nr LIX/2023).
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za II półrocze 2022 roku.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie oceny pracy i funkcjonowania bibliotek na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Parzniewice Duże.
12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
13. Spawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.