Wójt Roman Drozdek z jednogłośnym absolutorium

Gratulacje i kwiaty dla wójta

Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielili jednogłośnego absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca 2022 r.

– Chciałbym bardzo podziękować za tę jednomyślność w absolutorium. Obiecuję dalej służyć, aby spełniać oczekiwania mieszkańców naszej gminy. Chcę się jednak tym osiągnięciem podzielić z Państwem, to nasza wspólna praca. Cóż jestem wart bez Państwa akceptacji?! Chciałbym podziękować za racjonalne podejście do rozwiązywania problemów naszych miejscowości – mówił tuż po głosowaniu wójt Roman Drozdek, kierując swoje słowa do radnych. – To już 20 absolutorium w moim wójtowaniu, ale energii i siły mi nie brakuje. Ta dzisiejsza Państwa ocena jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy na rzecz gminy Wola Krzysztoporska – dodał Roman Drozdek.
Gratulacje oraz kwiaty w imieniu radnych złożyły wójtowi przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Gawryszczak i przewodnicząca Komisji Budżetu Edyta Michalak.
Zanim jednak radni wysoko ocenili realizację budżetu w roku 2021, wysłuchali wygłoszonej przez wójta obszernej prezentacji „Raportu o stanie gminy w 2021”, podsumowującego wszelkie sfery działalności samorządu – począwszy od działalności Rady Gminy (która podjęła w 2021 r. aż 103 uchwały), poprzez kondycję finansową, gospodarkę przestrzenną, inwestycje (w 2021 było ich 36 za ok. 10 mln zł), ochronę środowiska, oświatę, pomoc społeczną, po kulturę i sport (pełna treść „Raportu dostępna jest na http://bip.wola-krzysztoporska.pl).
Zwieńczeniem procedury rozpatrywania „Raportu o stanie gminy” było podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Wotum zaufania to uchwała wyrażająca zaufanie do działalności wójta i oceniająca jego bieżącą działalność. Tu za uchwałą głosowało 12 radnych, 2 radne (Jolanta Kabzińska i Magdalena Magiera) wstrzymały się od głosowania.
Pozytywne opinie przedłożyły także Komisja Rewizyjna Rady Gminy i RIO, a sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło.

Fot. Anna Wiktorowicz