Sesja Rady Gminy 19.02.2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, 1349, 1432 i 2500) zaprasza na IV/2019 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2019 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Rokszyce I, Rokszyce II i Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha w Krzepczowie dotacji celowej na roboty budowlane przeprowadzane w zabytkowym kościele Św. Wojciecha w Krzepczowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie dotacji celowej na roboty budowlane przeprowadzane w zabytkowym kościele pw. Św. Rocha w Postękalicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Piekarki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków.
17. Podjęcia uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Wola Krzysztoporska, Bełchatów i Rozprza.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/283/200 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
21. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
22. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej (transmisja on-line w dniu obrad): https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.