O ubiegłorocznym budżecie, absolutorium i drogach na najbliższej sesji RG

Jak wykonany został ubiegłoroczny budżet, jak gospodarować będziemy odpadami, jaki jest stan powiatowych dróg na terenie gminy? O tym wszystkim rozmawiać będą radni podczas najbliższej – XXI sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Początek obrad o godzinie 10.00 w czwartek, 23 czerwca 2016 roku w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2015 r.,
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umorzeń za II półrocze 2015 roku i I kwartał 2016 r.
5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2015.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2015 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Spotkanie z Wicestarostą i radnymi Powiatu Piotrkowskiego dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
19. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Zakończenie obrad.