W środę sesja Rady Gminy

O ochronie środowiska i absolutorium dla wójta gminy za wykonanie ubiegłorocznego budżetu dyskutować będą radni gminy Wola Krzysztoporska podczas najbliższej, XXXI sesji RG.

A ta już w najbliższą środę (28 czerwca). Początek o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2016 r. pod względem wykonania i jakości odebranych robót,
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie rozliczenia wybranej inwestycji gminnej zrealizowanej w 2016 r. pod względem finansowym.
5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2016.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2016 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
16. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Zakończenie obrad.