Przetarg na sprzedaż drewna – atrakcyjna cena!

Na podstawie § 10 zarządzenia nr 127 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Wola Krzysztoporska Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości 71,73 m3) pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska- szczegółowy wykaz drewna przedstawia załącznik nr 2.
Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania dz. nr ewid. 480/33 obręb Wola Krzysztoporska (Wola Krzysztoporska, ul. Fabryczna).

Pierwszy przetarg pisemny przeprowadzony był 13 listopada 2019 r. – bezskutecznie.
Drugi przetarg pisemny przeprowadzony 19 listopada 2019 r. – bezskutecznie.
Trzeci przetarg ustny przeprowadzony 27 listopada 2019 r. – bezskutecznie.

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska dnia 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 pok. nr 5 (parter).

2. Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej:
– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości,
– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

3. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
4. Łączna cena wywoławcza drewna wynosi 3 565,89 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 89/100 gr).

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

6. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska – pok. nr 14 lub telefonicznie 44 6163983

Załącznikami stanowiącymi integralną część ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna są:
1. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży.
2. Projekt umowy.

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Ogłoszenie o przetargu
648 KB 342
2 pdf Umowa Wzór umowy sprzedaży
714 KB 352
3 pdf Wykaz Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży
2 MB 519