Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5 i 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r.) oraz uchwały Nr XL/408/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5029) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw.

1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem przeprowadzenia konsultacji jest dostosowane statutów wszystkich sołectw gminy Wola Krzysztoporska do aktualnych przepisów prawa normujących organizację i zakres działania jednostki pomocniczej.
2. Okres w jakim konsultacje będą przeprowadzone:
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 15 kwietnia do 24 kwietnia 2019 roku.
3. Zasięg konsultacji:
Konsultacji społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska będą przeprowadzone w sołectwie: Bogdanów, Bogdanów-Kolonia, Borowa, Blizin, Bujny, Gąski, Glina, Gomulin, Gomulin-Kolonia, Jeżów, Kamienna, Kacprów, Kozierogi, Krężna, Krężna-Kolonia, Krzyżanów, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Mąkolice, Mzurki, Majków Duży, Oprzężów, Pawłów, Parzniewiczki, Piekarki, Poraj, Piekary, Piaski, Parzniewice, Praca, Rokszyce, Rokszyce Drugie, Radziątków, Siomki, Stradzew, Woźniki, Woźniki-Kolonia, Wola Rokszycka, Wola Krzysztoporska, Wygoda.
4. Forma przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu ankiety stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty te udostępniane również będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (pok. 11) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz przez sołtysów.

Wypełniony i podpisany formularz ankiety należy złożyć w okresie konsultacji:
– w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska pok. 11 lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu Gminy,
– w formie elektronicznej przekazać podpisany formularz podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na platformie ePUAP na adres skrzynki: 7dbb3n9w6x (adres można odnaleźć w wyszukiwarce ePUAP). Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectw, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska
549 KB 370
2 pdf Projekt uchwały Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wola Krzysztoporska
880 KB 390
3 pdf Uchwała - statut Pawłów Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia Sołectwa Pawłów Dolny i Sołectwa Pawłów Górny i utworzenia Sołectwa Pawłów oraz nadania statutu
889 KB 340
4 pdf Klauzula Klauzula informacyjna
461 KB 340
5 doc Ankieta Ankieta konsultacyjna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Wola Krzysztoporska
15 KB 334
6 pdf Ankieta Ankieta konsultacyjna do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Wola Krzysztoporska
242 KB 331
7 doc Ogłoszenie Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska
15 KB 376
8 pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 32/19 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw Gminy Wola Krzysztoporska
3 MB 346