Sierpniowa sesja Rady Gminy

sesja radni

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXIII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Bp. w Gomulinie dotacji celowej na prace konserwatorskie ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu Kościoła Parafialnego w Gomulinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.