Szkolenia i dotacje dla bezrobotnych

Bezrobotni z powiatu piotrkowskiego mogą dostać nawet 27 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej. PUP oferuje także szkolenia i wsparcie doradcze.

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Samodzielni – Przedsiębiorczy” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w powiecie piotrkowskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osób po 50. roku życia,
– osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy),
– kobiet,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające). Ponadto w projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni nienależący do w/w grup w liczbie do 20% uczestników.
W projekcie realizowane będą formy wsparcia:
• szkolenie – „ABC przedsiębiorczości”,
• wsparcie doradcze,
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości 27.000 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.puppiotrkow.pl.