Uwaga! Zmodernizowany PSZOK czynny codziennie!

PSZOK po modernizacji

Od 4 września br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Woli Krzysztoporskiej wraca na swoje ,,stare”, ale kompleksowo zmodernizowane miejsce. Będzie też czynny 6 dni w tygodniu!

Ważną informacją dla mieszkańców jest zmiana częstotliwości otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a mianowicie od 4 września przyjmowanie odpadów będzie się odbywać w następujące dni:

Poniedziałek 15.00 -18.00
Wtorek 15.00 -18.00
Środa 15.00 – 18.00
Czwartek 9.00 – 12.00
Piątek 15.00 – 18.00
Sobota 8.00-13.00
z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych.

Natomiast w okresie od 1 października do 31 marca PSZOK będzie pracować w skróconych godzinach popołudniowych tj. 15.00 – 17.00.

Modernizacja PSZOK polegała m.in. na wykonaniu odwodnienia, monitoringu obiektu, nowego ogrodzenia panelowego z bramą przesuwną, zamontowano samochodową wagę najazdową oraz rampę najazdową do rozładunku odpadów.

Na mieszkańców czeka utwardzony plac wyposażony w nowe pojemniki na selektywnie zbierane następujących frakcji odpadów:

  • Kontenery typu KP-34 na:

– wielkogabaryty,
– zużyte opony,
– bioodpady (rozdrobnione gałęzie),

  • Kontenery typu KP-21 na:

– bioodpady (trawa, liście),
– papier i tektura,
– pozostałości z segregowania,
– popiół,
– tekstylia i odzież,
– opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

  • Kontenery typu KP – 7 na:

– szkło kolorowe i białe,
– budowlane – armatura sanitarna, płyty karton – gips, wata mineralna, otulina,

  • Kontenery 1100 l na:

– przeterminowane leki,
– baterie i akumulatory,
– świetlówki,
– chemikalia w oryginalnych opakowaniach,

  • oraz boksy na:

– metale i tworzywa sztuczne,
– budowlane (czysty gruz budowlany i cegły),
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Polepszą się również warunki pracy osób obsługujących PSZOK ze względu na montaż nowego kontenera biurowego wraz z toaletą i niezbędną instalacją wodociągowa i kanalizacyjną.

Na zmodernizowanym punkcie będzie działał PUNKT NA RZECZY UŻYWANE DO PONOWNEGO UŻYCIA. Mieszkańcy, którzy posiadają rzeczy, których już nie potrzebują, a które są zdatne do użytku (czyste, sprawne, funkcjonalne),mogą przekazać je do punktu. Mogą również wybrać coś przydatnego dla siebie i zabrać do domu.

Przywożąc odpady, należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne dostarczone w sposób selektywny – wg grup wskazanych powyżej.

Tablica projektu PSZOKDostarczający odpady jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach, pojemnikach lub kontenerach. Pracownik PSZOK nie dokonuje rozładunku przywiezionych odpadów.

Projekt pod nazwą „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej” (wraz z pracami inspektora nadzoru) o wartości 2.136.290 zł, został w kwocie 860.795 zł dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.