Wkrótce sesja budżetowa

Tuż po świętach – 28 grudnia (środa) – Radni Gminy Wola Krzysztoporska spotkają się, by dyskutować nad przyszłorocznym budżetem.

Początek XXVI już sesji Rady Gminy zaplanowano na godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w II półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/16 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi (Dom Ludowy w Piekarach).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/16 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi (Dom Ludowy w Majkowie Dużym).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/16 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi (Dom Ludowy w Gomulinie).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi (Dom Ludowy w Woźnikach).
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kolonia Oprzężów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
17. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Zakończenie obrad.