Zarządzenie Wójta Gminy: najem pomieszczeń gospodarczych w Gomulinie

Gomulin ul. Trybunalska 10
Fot. Google Maps

Wójt gminy Wola Krzysztoporska wydał zarządzenie w sprawie najmu pomieszczeń gospodarczych w Gomulinie.

Oto jego treść:

 Zarządzenie Nr 104/20
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin przy ulicy Trybunalskiej Nr 10 oznaczonej numerem działki 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 1 oraz pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 2 stanowiące własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2020 r. poz.713) art.35 ust.1 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2020 r poz.65 ze.zm) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje :

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin przy ulicy Trybunalskiej nr 10 oznaczonej numerem działki 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) o powierzchni 0,1455 ha, zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 1 o powierzchni użytkowej 11,90m² oraz pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 2 o powierzchni użytkowej 11,90m², stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, stanowiącym załącznik Nr1, Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj.7 października 2020 roku do 28 października 2020 roku, a także zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Gomulin, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/20
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 7 października 2020 r.

Wykaz

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U z 2020r poz.65 ze zmianami) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia :

 1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin przy ulicy Trybunalskiej nr 10 oznaczonej numerem działki 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin ) o powierzchni 0,1455 ha, zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 1, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, KW PT1P/00052775/8.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występuje teren zabudowy usługowej.
 3. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego oznaczonego numerem 1 przeznaczonego do wynajęcia wynosi: 11,90m².
 4. Wysokość czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego oznaczonego numerem 1 wynosi miesięcznie : 49,50 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 6. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i bedzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 7. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 7 października 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Gomulin , celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
 9. Opisane pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 1 przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Sporządziła: B.Dziubecka

Wola Krzysztoporska dn.7 października 2020 r.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/20
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 7 października 2020 r.

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020 r. poz.65 ze.zm) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia :

 1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin przy ulicy Trybunalskiej nr 10 oznaczonej numerem działki 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) o powierzchni 0,1455 ha, zabudowanej budynkiem w którym znajduje się pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 2, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, KW PT1P/00052775/8.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występuje teren zabudowy usługowej.
 3. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego oznaczonego numerem 2 przeznaczonego do wynajęcia wynosi:11,90m².
 4. Wysokość czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego    oznaczonego numerem 2 wynosi miesięcznie : 49,50 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 6. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 7. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 7 października 2020 roku do 28 października 2020 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 8. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Gomulin, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
 9. Opisane pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem 2 przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Sporządziła: B. Dziubecka

Wola Krzysztoporska dnia 7 października 2020r