Dla kogo dotacje na sport?

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z póz. zm.) a także uchwały NR XXXIV/347/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

 

KONKURS NR 1

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 14.000,00 zł,

 KONKURS NR 2

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 7.000,00 zł.

 KONKURS NR 3

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego – kwota na realizację zadania 11.000,00 zł.

 KONKURS NR 4

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej – kwota na realizację zadania 12.000,00 zł.

 KONKURS NR 5

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów – kwota na realizację zadania 36.000,00 zł.

 KONKURS NR 6

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej – kwota na realizację zadania 69.000,00 zł.

 KONKURS NR 7

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie zapasów – kwota na realizację zadania 21.000,00 zł.

 KONKURS NR 8

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 25.000,00 zł.

 KONKURS NR 9

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa – kwota na realizację zadania 8.000,00 zł.

 KONKURS NR 10

Realizacja zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i turystyki:
wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym – kwota na realizację zadania 7.000,00 zł.
Pełne ogłoszenie zamieszczone w BIP-ie Urzędu Gminy