Jutro sesja rady gminy

Już po raz dwudziesty w tej kadencji zbiorą się 10 maja radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Początek obrad o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5), ul. Kościuszki 5.
Nad jakimi sprawami będą się zastanawiać radni?

Oto proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (21 marca 2016 r. i 4 kwietnia 2016 r.).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie oceny pracy i funkcjonowania GOPS w Woli Krzysztoporskiej za 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Dom Ludowy w Piekarach).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Dom Ludowy w Majkowie Dużym).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Dom Ludowy w Gomulinie).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Dom Ludowy w Woźnikach).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Majków Duży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wola Krzysztoporska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podział i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
19. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
20. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Zamknięcie sesji.