Kanalizacja Etap IV – To będzie jedna z największych inwestycji gminnych

Niemal 13 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego przyznano gminie Wola Krzysztoporska na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie. Nasz wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Cały projekt obejmujący budowę ponad 17 km sieci ma kosztować prawie 24 mln zł.

Nowe odcinki rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej powstać mają w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska, a kanalizacja sanitarna w miejscowościach ościennych (Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski, Bujny – budynek wielorodzinny).

– To ogromny sukces – mówi wójt Roman Drozdek. – Nasz wniosek o dofinansowanie w kwocie prawie 13 mln zł (czyli ok. 74% tzw. kosztów kwalifikowanych) na budowę kolejnych odcinków kanalizacji został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym. Warto dodać, że dostał największą liczbę punktów spośród siedmiu pozytywnie ocenionych wniosków. A przedsięwzięcie dotyczy terenu tzw. aglomeracji. Zakładamy, że w wyniku tej inwestycji do sieci kanalizacyjnej dostęp uzyskają 2132 osoby. To potężne zadanie, ponieważ projekt szacowany jest na kwotę ponad 23 mln zł. Nasz udział wynosić będzie ok. 11 mln zł. Część wkładu własnego na budowę tego niemal 18-kilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej ma pochodzić z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liczymy także na to, że uda się odzyskać znaczącą kwotę z podatku VAT.

Dodajmy, że ostateczną decyzję o wejściu w realizację projektu podejmą radni gminy Wola Krzysztoporska. W tym celu na 29 marca zwołano sesję Rady Gminy.

Jak w szczegółach wyglądał będzie zakres prac?

  • W południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska (w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej), w wyniku rozdzielenia sieci ogólnospławnej powstanie sieć sanitarna o długości 5.854,70 m, sieć deszczowa o długości 2.902,2 m oraz zostanie wykonana przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z systemem podczyszczania wód deszczowych do zlewni Z1.
  • W miejscowościach przyległych do Woli Krzysztoporskiej: Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski powstanie kanalizacja sanitarna o długości 11.387,90 m.
  • W miejscowości Bujny powstanie kanalizacja sanitarna o długości 181,64 m.
  • Dodatkowa kanalizacja deszczowa – koszt niekwalifikowany.

Realizacja Etapu IV (na mapie kolor fioletowy) ma się zakończyć w III kwartale 2018 roku.

Projekt dofinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna.

Przypomnijmy, że to już kolejny etap kanalizowania gminy. Jakie były poprzednie?

1) Etap I:
Zadania zrealizowane ze środków własnych w latach 2005 – 2007 obejmują przebudowę kanalizacji, wodociągu i chodnika w ul. Wesołej, Wola Krzysztoporska (wartość inwestycji to ok. 690 tys. zł); modernizację infrastruktury wodociągowej, sanitarnej i ciepłociągu na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej (wartość inwestycji to ok. 622 tys. zł).

2) Etap II (na mapie kolor zielony):
Projekt pn. „Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – Etap II” współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa realizowany w latach 2011-2012.
Inwestycja opiewała na kwotę brutto ok. 24 mln zł. Dofinansowanie wyniosło ponad 12 mln zł.
Inwestycja polegała na budowie oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej, rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północnej części miejscowości Wola Krzysztoporska (ok. 4,750 km), zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Woli Krzysztoporskiej, kanalizacji sanitarnej – odcinek Wola Krzysztoporska – Siomki – Krzyżanów – Glina (ok. 9,805 km).
Do kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu podłączonych zostało ok. 1595 osób.

3) Etap III (na mapie kolor niebieski)
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Glina – w Gminie Wola Krzysztoporska” współfinansowany ze środków EU w ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Wartość projektu zamknęła się kwotą ok. 4,97 mln zł. Dofinansowanie wyniosło niemal 3 mln zł.
Zadaniem inwestycji było przyłączenie miejscowości Bujny do częściowo już istniejącej zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W tym celu wybudowano odcinek sieci od Bujen do Gliny (zahaczając tylko o miejscowość Gąski). W wyniku projektu możliwość korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków otrzymali mieszkańcy Bujen. Długość odcinka wybudowanego w terenie – ok. 9,4 km.