Kanalizacja: Gąski, Kacprów, Radziątków gotowe!

Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gąskach, Kacprowie i Radziątkowie już zakończona. Trwają natomiast prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska.

Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna

Dobiegają końca prace montażowe w ulicy Cmentarnej w Woli Krzysztoporskiej i tam w najbliższym czasie odtworzona zostanie nawierzchnia drogi. Kolejny etap prac obejmować będzie roboty budowlane w ulicy Wesołej (w kierunku ulicy Piotrkowskiej), a to wiąże się z kolejnymi utrudnieniami dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. Za wszelkie utrudnienia jeszcze raz przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
Nową infrastrukturą techniczną mogą się już cieszyć mieszkańcy Gąsek, gdzie do sieci przyłączyć się będzie

Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna

mogło 46 nieruchomości (ok. 227 osób) oraz Kacprowa i Radziątkowa (100 nieruchomości; ok. 454 osób). Tam zakończono już budowę sieci.
Koszt prac prowadzonych w ramach projektu w Gąskach wyniósł 1.884.772 zł (dofinansowanie UE 1.118.018 zł). Roboty w Kacprowie i Radziątkowie kosztowały 6.240.557 zł (dofinansowanie UE 3.714.490 zł).
Właściciele nieruchomości, przy których zakończono roboty budowlane, mogą podejmować działania mające na

Gąski – po pracach kanalizacyjnych zostały odtworzone drogi

celu podłączenie swoich posesji do nowo wybudowanej sieci. Realizacja inwestycji wpłynie z pewnością na poprawę stanu sanitarnego wsi i ograniczenie zanieczyszczeń w ściekach. Przyczyni się również do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska, które są zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej.

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz dofinansowany w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.