Ujęcie wody w Parzniewicach do użyczenia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 149/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w Parzniewicach Dużych stanowiącej współwłasność gminy Wola Krzysztoporska i Bełchatów na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz.1372 poz.1834), art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r poz.1899) wójt gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości gruntowej położonej w Parzniewicach Dużych stanowiącej współwłasność gminy Wola Krzysztoporska – Bełchatów wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. ,
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 23 grudnia 2021 roku do dnia 13 stycznia 2022 roku a także zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Parzniewice, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 149-21 ujęcie wody 45 KB 171