Równiarka drogowa i ciągnik do sprzedania

Ciągnik rolniczy - ujęcie z dwóch stron

Zarządzenie nr 169/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 i ciągnika rolniczego URSUS C-360 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r poz.559,poz.583,poz.1005,poz.1079,poz.1561)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego równiarkę drogową BAUKEMA SHM 4 ,rok produkcji 1988 ,oraz ciągnik rolniczy URSUS C-360 rok produkcji 1983 stanowiących ruchome mienie komunalne Gminy Wola Krzysztoporska.
 1. Warunki sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 , o której mowa w § 1 określa się w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Warunki sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C-360 rok produkcji 1983, o której mowa w § 1 określa się w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.wola-krzysztoporska.pl  oraz na stronie internetowej urzędu gminy. Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim.
 • 3. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:
 1. Pan Paweł Szulc – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Kamil Madejczyk-Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Pani Bogusława Dziubecka -Członek Komisji
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 2 grudnia 2022 r.

O przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż Równiarki drogowej BAUKEMA SHM 4 i ciągnika rolniczego URSUS C-360

Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki nr 5

97-371 Wola Krzysztoporska.

Przedmiot sprzedaży: Równiarka drogowa BAUKEMA SHM 4

Cena wywoławcza : 15.520,00 złotych netto. Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Wysokość wadium : 1.600,00 złotych

Rodzaj pojazdu : Maszyna budowlana samobieżna

Marka, typ, model: Baukema SHM 4

Rodzaj napędu: 4×6 napęd na dwie osie tylne

Rok produkcji: 1988

Silnik /rodzaj zapłonu: R4 z zapłonem samoczynnym

Pojemność skokowa(cm³): 4500

Moc silnika (KW):               74

Skrzynia biegów:         Manualna 4-stopniowa + 4

Kolor nadwozia/rodzaj lakieru: żółty uni 1 warstwowy

Masa całkowita (Kg) :       16000

Istnieje możliwość oględzin maszyn w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Cmentarnej Nr 22 w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 19 grudnia 2022 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerami telefonów:    695 400 998,      691 200 864.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.600,00 złotych(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska   10897300030010020014960012 w terminie nie później niż do dnia 21 grudnia 2022 roku.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Wola Krzysztoporska. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie ,,Wadium-przetarg na zakup równiarki drogowej Baukema SHM 4″.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od  zawarcia umowy najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5 – pokój nr 5.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać : dowód osobisty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego.W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę dotyczącą kupna maszyny zostanie zaproszony do zawarcia umowy kupna w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi  po podpisaniu umowy i zapłaceniu należności na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego oraz sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Ciągnika rolniczego URSUS C-360 Ciągnik rolniczy - obraz z kilku stron

Przedmiot sprzedaży : Ciągnik rolniczy URSUS C-360

Nr. fabryczny                              487956

Nr rejestracyjny :                      EPI TO65

Rodzaj napędu :                      4 x 2 na tylną oś

Wskaźnik drogomierza (mth) :       1613

Rok produkcji :                             1983

Silnik /rodzaj zapłonu/  :         R 4 z zapłonem samoczynnym

Pojemność skokowa (cm³) :           3120

Moc silnika (KW)  :                         38

Skrzynia biegów :                   Manualna 10 +2

Masa całkowita (kg):                    2955

Cena wywoławcza: 8.050,00 złotych netto. Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Wysokość wadium : 810,00 złotych

Istnieje możliwość oględzin ciągnika rolniczego URSUS C-360 w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Cmentarnej nr 22 w celu zapoznania się  z jego stanem technicznym w dniu 19 grudnia 2022 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerami telefonów : 695 400 998    691 200 864.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 810.00 złotych (słownie: osiemset dziesięć złotych) na rachunek bankowy :Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska 10897300030010020014960012 w terminie nie później niż do dnia 21 grudnia 2022 roku.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Wola Krzysztoporska. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie ,,Wadium-przetarg na zakup ciągnika rolniczego URSUS C -360 „.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki Nr 5 – pokój nr 5.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać : dowód osobisty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu , kopia winna być potwierdzona za zgodność z orginałem.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą  cenę zakupu zostanie zaproszony do zawarcia umowy  w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi  po podpisaniu umowy i zapłaceniu należności na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż równiarki drogowej  BAUKEMA SHM 4 i ciągnika rolniczego URSUS C-360 będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska.

 • 1. 1. Organizatorem przetargu jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ul.Kościuszki nr 5.
 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest równiarka drogowa BAUKEMA SHM 4 rok produkcji 1988r. oraz ciągnik rolniczy URSUS C -360 rok produkcji 1983
 2. Szczegółowy opis sprzętu zbywanego w drodze niniejszego przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Przetarg ustny nieograniczony na zbycie Równiarki drogowej BAUKEMA SHM 4 odbędzie się w dniu 28  grudnia 2022 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki Nr 5 – pokój Nr 5
 4. Przetarg ustny nieograniczony na zbycie ciągnika rolniczego URSUS C-360 odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz.11.00 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki Nr 5-pokój nr 5.
 • 2. 1. Przetarg ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych.
 • 3. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej. Informacja o  ogłoszeniu przetargu zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim.
 • 4. 1. Cena wywoławcza równiarki drogowej BAKUEMA SHM 4 wynosi:15.520,00 złotych netto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) .Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.
 1. Cena wywoławcza ciągnika rolniczego URSUS – C 360  wynosi: 8.050,00 złotych  netto (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych). Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.
 • 5. 1.Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska 10897300030010020014960012.

Wadium nie może być niższe niż 10 % ceny wywoławczej. Wadium wpłaca się nie później niż do dnia 19 grudnia 2022 roku.

 1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym sprzętu wg załącznika Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • 6. 1. Przewodniczący komisji dokonuje otwarcia przetargu i zapoznaje uczestników z niniejszym regulaminem oraz przedmiotem przetargu.
 1. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnia najwyższą cenę sprzedaży i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby fizycznej, albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.
 4. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisuje Przewodniczący Komisji Przetargowej, Zastępca Przewodniczącego,Członkowie, oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy .
 • 7. 1. Wójt Gminy zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
 1. Warunkiem podpisania umowy jest wpłata przez nabywcę zaoferowanej kwoty(pomniejszonej o wcześniej wpłacone wadium) na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy  Ziemi  Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska

10897300030010020014960012 najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 1. Przekazanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi tylko i wyłącznie po wpłaceniu zaoferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium oraz podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 2. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie uzgodnionym przez strony.
 3. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzętu objętego przetargiem ani nie odpowiada za jego wady ukryte.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 5. W razie unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu wobec organizatora przetargu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 169 z dnia 2.12.2022 85 KB 99