Kto chce się pozbyć folii rolniczych?

Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zainteresowani rolnicy powinni złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej do 3 lutego 2023 r.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Za odpady pochodzące z działalności rolniczej uznaje się:
• folię rolniczą,
• siatki i sznurki do owijania balotów,
• opakowania po nawozach,
• Big Bag.

Gmina, aby móc skorzystać z w/w dofinansowania, jest zobowiązana do pozyskania informacji o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy (rolnicy) zamierzający skorzystać z pomocy, powinni złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej w terminie do 3 lutego 2023 r.

Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (w załączeniu) lub do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 14 oraz u sołtysów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wola Krzysztoporska dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie oświadczenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW nie może przekroczyć 500 zł brutto za tonę przedmiotowych odpadów. W przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej czyli 500 zł brutto za 1 tonę odpadów przez Wykonawcę, różnica kosztów zostanie przeniesiona na wytwórcę odpadów, czyli rolnika. Również w sytuacji gdy rolnik dostarczy do punktu zbiórki odpadów ilość większą niż zadeklarowana, Wykonawca powinien zapewnić odbiór nadwyżki według stawek ofertowych na koszt rolnika.
Gminy nie są kwalifikowane do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zbiórką i utylizacją odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności rolniczej.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawę 68 KB 88
2 odt oświadczenie pomoc de minimis 6 KB 86
3 doc oświadczenie_folie rolnicze 43 KB 92