Nieruchomość w Bujnach pod wynajem

Bujny - budynek Domu Ludowego

ZARZĄDZENIE NR 24/24 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bujny (obręb geodezyjny Bujny) stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2023r poz.40 z późń. zm.) art.35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023r.poz. 344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bujny stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2024r do dnia 13 marca 2024r , a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Bujny, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bujny.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 24/24
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 21 lutego 2024 r.

                                                                WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023r. poz.344) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia:

 1. Część nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia znajduje się w miejscowości Bujny (obręb geodezyjny Bujny) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 459/1 na której usytuowany jest budynek Domu Ludowego w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 84, dla której urządzona jest księga wieczysta  PT1P/00082024/8 stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wola Krzysztoporska występuje jako  tereny  zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej  intensywności, brak planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska.
 3. Na części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia będzie usytuowany na nim określona liczba modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych zwanych ,,Paczkomatem” przez firmę InPost.
 4. Powierzchnia użytkowa części nieruchomości przeznaczona do wynajęcia na potrzeby usytuowania Paczkomatu wynosi: 4,5m².
 5. Wysokość czynszu za najem części gruntowej nieruchomości przeznaczonej pod Paczkomat wynosi: miesięcznie 270,00 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.
 6. Czynsz za wynajem płatny jest miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 7. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2025 roku.
 8. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2024 roku do dnia 13 marca 2024 roku w siedzibie  budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, a także zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 9. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej , a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Bujny, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bujny.
 10. Część nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usytuowanie Paczkomatu wynajmuje się w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Wola Krzysztoporska dn.21.02.2024r.

Sporządziła: B. Dziubecka