Osoby z niepełnosprawnością skorzystają z pomocy asystenta

kobieta na wózku inwalidzkim, a druga obok
Źródło: www.gov.pl

Dziesięć osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Wola Krzysztoporska będzie mogło w tym roku skorzystać z pomocy osobistego asystenta. Gmina Wola Krzysztoporska w roku 2024 przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymała dofinansowanie w wysokości 381.480 zł.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Całkowity koszt dofinansowania – 381.480 zł.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

  • Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie :
  • a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.