Projekt „SZKOŁA INSPIRACJI” zakończony!

Dodatkowe zajęcia dla 67 uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla 23 nauczycieli i całkiem sporo nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej. Gmina Wola Krzysztoporska kończy realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „SZKOŁA INSPIRACJI”.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 229 000,77 zł, a jego głównym celem jest zwiększenie szans na rynku pracy 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bogdanowie oraz Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.
W ramach „Szkoły Inspiracji” prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów. Nauczyciele ukończyli zaś studia podyplomowe, kursy i szkolenia. W nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej i materiały dydaktyczne wyposażono szkolne pracownie.
Projektem objęte zostały szkoły podstawowe w Bogdanowie i Parzniewicach, a dokładnie 67 uczniów i 23 nauczycieli.
– Projekt miał przede wszystkim zwiększyć szanse edukacyjne dzieci, ale również podnieść kompetencje, kwalifikacje nauczycieli – tłumaczy wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

W obu placówkach prowadzone były zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe.
W SP Bogdanów uczniowie uczestniczyli w lekcjach rozwijających zdolności matematyczne („Matematyczni entuzjaści”), w lekcjach języka obcego („Koło języka angielskiego”) i przedsiębiorczości („Młody – przedsiębiorczy”).
Podobnie w SP w Parzniewicach, gdzie uczniowie brali udział w zajęciach matematycznych („Mistrz matematyki” dla klas V i VI i „Koło matematyczne” dla uczniów klas III – IV), języka obcego („Angielski is easy”) i przedsiębiorczości („Koło młodego przedsiębiorcy”).

Ale nie zapomniano także o uczniach, którzy słabiej radzą sobie z nauką. Dla nich zorganizowano zajęcia wyrównawcze. W obu szkołach dzieci mogły się podciągnąć z angielskiego i z matematyki.
A żeby było łatwiej i przyjemniej się uczyć, na potrzeby projektu kupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne – plansze, gry, quizy, testy, programy multimedialne do nauki języków, słowniki, fiszki.
Poza tym w Bogdanowie pracownia informatyczna wyposażona została w 10 laptopów dla uczniów i jeden dla nauczyciela. Do nauki służy też tablica interaktywna z oprogramowaniem i projektor multimedialny.
Zestaw interaktywny pojawił się również w pracowni językowej (tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny), a pracownia matematyczna wyposażona została w wizualizer.

Podobny sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej w Parzniewicach – zestaw interaktywny do pracowni informatycznej (tablica interaktywna z oprogramowaniem, projektor multimedialny), zestaw interaktywny do pracowni językowej (tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny). Pracownię informatyczną wyposażono w 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

W obu szkołach rozwijane były też kompetencje cyfrowe uczniów – w Parzniewicach poprzez „Koło informatyczne” i „Grafikę komputerową dla początkujących”, a w Szkole Podstawowej w Bogdanowie poprzez „Koło informatyczne” i „Koło przyszłych grafików”.
Pomoc otrzymali również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu w szkołach prowadzone były: zajęcia z logopedą, kompensacyjno-rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna.

Szkoliła się także kadra pedagogiczna (studia podyplomowe z języka angielskiego, z logopedii, fizyki; kurs grafiki komputerowej, szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w edukacji).

Projekt pn. „SZKOŁA INSPIRACJI” realizowany był w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.