Przypominamy o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych!

wóz asenizacyjny ścieki szambo
Fot. Pixabay

Przypominamy, że na terenie gminy trwa obowiązkowa (wynikająca z ustawy) kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamieszczamy harmonogram wizyt kontrolnych i przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, z częstotliwością nie rzadszą niż raz na pół roku.

Natomiast właściciele nieruchomości posiadających osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do usuwania osadu ściekowego zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Powyższe reguluje uchwała nr XVIII/157/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020, poz. 2232) z późniejszymi zmianami (uchwała nr XLV/379/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 4154; uchwała nr LXIV/534/23 z dnia 5 września 2023 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r., poz. 7972).

Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469) wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli, co najmniej raz na dwa lata w zakresie posiadania umów z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości oraz dowodów uiszczenia opłat za wywóz ścieków.

Poniżej publikujemy plan kontroli zgodnie, z którym odbywa się pierwszy obowiązkowy cykl kontroli wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie naszej gminy.

PLAN KONTROLI

Lp. Kontrolowany Liczba planowanych kontroli Kontrolujący Termin kontroli
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Wola Rokszycka, Siomki, Krzyżanów, Laski) Wola Rokszycka – 19

Siomki – 52

Krzyżanów – 99

Laski – 52

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska styczeń 2024 r.

 

2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Wola Krzysztoporska, Krężna, Krężna Kolonia) Wola Krzysztoporska – 7

Krężna – 154

Krężna Kolonia – 83

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska luty 2024 r.
3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy ( Woźniki, Woźniki Kolonia, Kamienna, Kozierogi, Kargał Las) Woźniki – 26

Woźnik Kolonia –14

Kamienna – 40

Kozierogi – 48

Kargał Las – 27

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska marzec 2024 r.
4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy ( Wygoda, Żachta, Kacprów, Jeżów) Wygoda – 113

Żachta- 37

Kacprów – 12

Jeżów – 29

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska kwiecień 2024 r.
5. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Blizin, Borowa, Gomulin Kolonia, Glina) Blizin – 64

Borowa – 86

Gomulin Kolonia – 40

Glina – 121

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska maj 2024 r.
6. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Gąski) Bogdanów – 165

Bogdanów Kolonia – 50

Gąski – 99

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska czerwiec 2024 r.
7. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Budków, Bujny) Budków – 29

Bujny – 601

 

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska  lipiec 2024 r.
8. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy (Majków Duży, Oprzężów) Majków Duży – 23

Oprzężów – 24

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska sierpień  2024 r.