Będą kontrole wywozu nieczystości

Mężczyzna otwiera klapę od szamba

Nie od wszystkich właścicieli nieruchomości w roku 2015 odbierane były ścieki. W związku z tym w 2017 r. będą kontrole.

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, iż zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DzU z 2016 r. poz. 250) gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.
Gmina Wola Krzysztoporska corocznie składa do marszałka województwa łódzkiego sprawozdanie dotyczące rodzaju, ilości nieczystości ciekłych odebranych od właścicieli, które to podlega szczegółowej weryfikacji. W związku z tym, iż w 2015 roku nieczystości ciekłe zostały odebrane od znacznie mniejszej liczby właścicieli nieruchomości niż łączna ilość zaewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych, konieczne jest przeprowadzenie w 2017 roku kontroli dokumentów (tj. faktur/rachunków wywozu nieczystości ciekłych) u właścicieli nieruchomości.
Wobec tego prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska o przechowywanie aktualnych dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych do okazania w przypadku kontroli.