Samochód do sprzedania

Samochód chevrolet na tle urzęu gminy

Zarządzenie nr 35/23 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Chevrolet Orlando stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023r poz.334) wójt gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochód osobowy Chevrolet Orlando, numer rejestracyjny EPI90N6 rok produkcji 2013  stanowiący ruchome mienie komunalne Gminy Wola Krzysztoporska.
 1. Warunki sprzedaży samochodu osobowego Chevrolet Orlando, o którym mowa w § 1 ust.1 określa się w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczone zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wola-krzysztoporska.pl/ oraz na stronie internetowej urzędu gminy www.wola-krzysztoporska.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie zamieszczona w „Dzienniku Łódzkim”.
 • 3. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, o którym mowa w § 1 ust.1 w następującym składzie:
 1. Pan Paweł Szulc – przewodniczący komisji
 2. Pan Kamil Madejczyk – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Pani Bogusława Dziubecka – członek komisji
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Chevrolet Orlando

Nazwa i siedziba organizatora przetargu : Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki nr 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Przedmiot sprzedaży: Samochód osobowy Chevrolet Orlando rok produkcji 2013

Cena wywoławcza : 19.593,50 złotych netto. Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Wysokość wadium : 2.410,00 złotych

Rodzaj pojazdu : Samochód osobowy

Marka, typ, model : Chevrolet Orlando

Rodzaj napędu: Przedni

Numer fabryczny \ identyfikacyjny : KL1YF7559DK153604

Numer rejestracyjny :  EPI90N6

Wskaźnik drogomierza (km): 182541

Moc silnika (KW): 104

Silnik/ rodzaj zapłonu: Iskrowy

Skrzynia biegów: Manualna 5-stopniowa

Rok produkcji: 2013

Data pierwszej rejestracji: 15 październik 2013 r.

Istnieje możliwość oględzin samochodu osobowego w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5  (przy budynku Urzędu Gminy) w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 11 maja 2023 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerami telefonów: 695 400  998, 695 700 956.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2.410,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska 10897300030010020014960012 w terminie nie później niż do dnia 16 maja 2023 roku.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Wola Krzysztoporska. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie ,,Wadium – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Chevrolet Orlando”.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od  zawarcia umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5 – pokój nr 5.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę dotyczącą kupna samochodu osobowego Chevrolet Orlando, zostanie zaproszony do zawarcia umowy kupna w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

Wydanie przedmiotu nastąpi  po podpisaniu umowy i zapłaceniu należności na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego oraz sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

 

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Chevrolet Orlando będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska.

 • 1. 1. Organizatorem przetargu jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki nr 5.
 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest samochód osobowy Chevrolet Orlando rok produkcji 2013
 2. Szczegółowy opis samochodu osobowego zbywanego w drodze niniejszego przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu osobowego Chevrolet Orlando odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki Nr 5 – pokój Nr 5.
 • 2. 1. Przetarg ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych.
 • 3. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej. Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim.
 • 4. Cena wywoławcza samochodu osobowego Chevrolet Orlando wynosi:19.593,50 złotych netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 50/100 złotych) .Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.
 • 5. 1.Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska 10897300030010020014960012.

Wadium nie może być niższe niż 10 % ceny wywoławczej brutto. Wadium wpłaca się nie później niż do dnia 16 maja 2023 roku.

 1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym samochodu osobowego wg załącznika Nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • 6. 1. Przewodniczący komisji dokonuje otwarcia przetargu i zapoznaje uczestników z niniejszym regulaminem oraz przedmiotem przetargu.
 1. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnia najwyższą cenę sprzedaży i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby fizycznej, albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.
 4. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisuje Przewodniczący Komisji Przetargowej, Zastępca Przewodniczącego, Członkowie, oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy .
 • 7. 1. Wójt Gminy zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
 1. Warunkiem podpisania umowy jest wpłata przez nabywcę zaoferowanej kwoty(pomniejszonej o wcześniej wpłacone wadium) na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy  Ziemi  Piotrkowskiej. Filia Wola Krzysztoporska

10897300030010020014960012 najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 1. Przekazanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi tylko i wyłącznie po wpłaceniu zaoferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium oraz podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 2. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie uzgodnionym przez strony.
 3. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu osobowego objętego przetargiem ani nie odpowiada za jego wady ukryte.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 5. W razie unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu wobec organizatora przetargu.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczam, że  znany jest mi stan techniczny…………………………………………………………………………….

będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do Wójta  Gminy Wola Krzysztoporska.

 

……………………………………………………………………………………….

/Podpis/

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

 

                                                 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY /Wzór/

 

Umowa zawarta w dniu………………….2023 r. pomiędzy Gminą Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki nr 5 97-371 Wola Krzysztoporska reprezentowaną przez Pana Romana Drozdka -Wójta Gminy Wola Krzysztoporska NIP 771-10-29-208,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -Pana Wiesława Jagiełło, zwaną dalej ,,Sprzedającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej ,,Kupującym”, o następującej treści :

 • 1. 1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprzedawca będący właścicielem samochodu osobowego Chevrolet Orlando oświadcza, że sprzedaje a kupujący nabywa…………………………………………………………………… zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji za stan samochodu osobowego objętego przetargiem ani nie odpowiada za jego wady ukryte.
 2. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest w/w samochód osobowy Chevrolet Orlando oraz nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia.
 • 2. Cenę sprzedaży ………………..ustala się zgodnie z wylicytowaną przez Kupującego kwotą w przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu………………..2023 roku na kwotę………………………..

(słownie:……………………………………………………………………………………………………..zł).

 • 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi z ulicy Kościuszki Nr 5 Wola Krzysztoporska(budynek Urzędu Gminy) po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w § 2 na konto bankowe Sprzedającego o numerze 10897300030010020014960012. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującym.
 • 4. Z chwilą podpisania protokołu o którym mowa w § 3 na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy. Zgodnie z przepisami art.558 Kodeksu Cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 • 5. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny samochodu osobowego Chevrolet Orlando i z tego tytułu nie będzie wnosił roszczeń do Sprzedającego.
 • 6. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
 • 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu Cywilnego
 • 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Sprzedającego oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.

Sprzedający :                                                                                   Kupujący:

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UMOWA

 

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl oraz telefonicznie: 44 616 39 61.

 1. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • pisemnie – iod@bodo24.pl
 1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe : imię i nazwisko telefon, Pesel (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie danych osobowych jest  Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji w sprawie   miejscowości ulic i adresów.. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania.

 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 • Inspektor Ochrony Danych Pan Piotr Pryliński email: kontakt@nawigatordanych.pl
 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu.
 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia umowy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 1. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługujące prawa:

 • prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 • jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 35 z dnia 6 kwietnia 2023r 23 KB 58