Sesja absolutoryjna 29 czerwca

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLV/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Pod obrady trafi m.in. „Raport o stanie gminy” i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2021.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XLIV/2022).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Raport o stanie gminy w 2021 r.
5.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska wotum zaufania.
6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
6.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2021 rok.
6.2 Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2021.
6.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2021 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2021 r.
6.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
6.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części terenów położonych w obrębach Pawłów Dolny, Władysławów i Parzniewice Duże.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Glina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębów: Kolonia Oprzężów, Wola Rokszycka i Krężna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krzyżanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Mzurki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębów Oprzężów, Kolonia Oprzężów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Piaski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Piekarki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Gąski.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.