Sesja w najbliższą środę

Radni przy stole konferencyjnym

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu: 19 lipca 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewiczki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wygoda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
11. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.