Użyczenie Domów Ludowych – Woźniki

Zarządzenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej Domem Ludowym w Woźnikach.

ZARZĄDZENIE NR 107/18

WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 375 (obręb geodezyjny Woźniki) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późń.zm.) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r.poz.121 z poźń.zm.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

  • 1. Przeznacza się do użyczenia cześć nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 375 (obręb geodezyjny Woźniki) o powierzchni 0,11ha zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od 26 września 2018 roku do 17 października 2018 roku. Informacja

o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 107/18

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 26 września 2018 r.

Wykaz

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r.poz.121 z późń. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

I Część nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 375 (obręb geodezyjny Woźniki )o powierzchni 0,11 ha, zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, KW PT1P/00057257/6.

  1. Budynek Domu Ludowego położony jest w miejscowości Woźniki na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 375 (obręb geodezyjny Woźniki).
  2. Powierzchnia użytkowa budynku Domu Ludowego przeznaczonego do użyczenia wynosi: 595,62m².
  3. Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego nie jest ogrodzona, nawierzchnia utwardzona asfaltem. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Budynek Domu Ludowego przeznaczony jest w całości na potrzeby wspólnoty mieszkańców wsi. Wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, instalację centralnego ogrzewania (pellet).
  4. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.  od dnia 26 września 2018 roku do 17 października 2018 roku.
  5. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także na stronie internetowej urzędu gminy.
  6. Opisaną część nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Ludowego przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony.

Wola Krzysztoporska dn. 26.09.2018 r.

Dziubecka