W środę sesja absolutoryjna

Radni posczas sesji na sali obrad

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LX/2023).
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Raport o stanie gminy w 2022 r.
6.1 Debata nad raportem o stanie gminy.
6.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska wotum zaufania.
7. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
7.1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za 2022 rok.
7.2 Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2022.
7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2022 r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska za 2022 r.
7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu (Parzniewice Małe).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu (Wola Krzysztoporska).
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.