Garaż do wynajęcia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 58/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem w którym znajduje się ( garaż oznaczony numerem 1 ) stanowiącej własność gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony w trybie przetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz.40,poz.572) art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023r. poz.344) zarządza się co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25  (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) o powierzchni 0,1989 ha zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w którym znajduje się (garaż oznaczony numerem 1) o powierzchni użytkowej 22,40m², stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie  na czas oznaczony do 3 lat, stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej bip. wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 28 czerwca 2023 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 58/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Na podstawie art.35 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023r.poz.344)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia :

 1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) o powierzchni 0,1989 ha zabudowanej budynkiem w którym znajduje się garaż oznaczony numerem 1,  KW PT1P/00063796/1 stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występuje teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 3. Powierzchnia użytkowa garażu oznaczonego numerem 1  przeznaczonego do wynajęcia wynosi : 22,40m².
 4. Wysokość stawki wywoławczej czynszu za najem garażu oznaczonego numerem 1 wynosi: 137,98 złotych netto. Stawka uzyskana w przetargu zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT miesięcznie.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
 6. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 7. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 czerwca 2023 roku do 28 czerwca 2023 roku w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczony w bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 8. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 9. Opisany lokal użytkowy (garaż oznaczony numerem 1) przeznacza się do wynajęcia w trybie przetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Sporządziła: B. Dziubecka, dn. 7 czerwca 2023 r.