We wtorek sesja Rady Gminy

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska - radni w maseczkach

We wtorek, 28 września 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2) odbędzie się XXXV/2021 sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji:
1) Nr XXXII/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.;
2) Nr XXXIII/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.;
3) Nr XXXIV/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021 – 2024”.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za I półrocze 2021 r.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
9. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Bujny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Jeżów dz. 269).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Krężna dz. 324)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Piotrków Trybunalski, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.
17. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.