Zapraszamy na XII sesję Rady Gminy

W środę, 11 września 2019 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5) rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XI/2019).
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
6. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta policji informacji o kandydatach na ławników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na postanowienie prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
13. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.