XXVIII sesja Rady Gminy już w najbliższy czwartek

Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni i władze gminy siedzą przy oddzielnych stolikach w maseczkach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 i 1378) zaprasza na XXVIII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bujny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wola Krzysztoporska.
7. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc